Nolikums

Programmēšanas sacensību ProblemCon++ nolikums

Programmēšanas sacensības ProblemCon++ (turpmāk – sacensības) notiek valsts valodā.


1. Mērķi un uzdevumi


1.1. Padziļināt interesi par programmēšanu;

1.2. Popularizēt programmēšanu un sniegt skolēniem iespēju apliecināt savas zināšanas šajā jomā;

1.3. Radīt papildu stimulus programmēšanas apguvei;

1.4. Aktivizēt skolēnu radošu darbību problēmu risināšanai programmēšana;

1.5. Veicināt skolēnu pašiniciatīvu profesijas izvēlē, pašizpausmi un pašapziņu;


2. Dalībnieki


2.1. Sacensību mērķauditorija ir no 7. līdz 12. klašu skolēni, kas apguvuši programmēšanas pamatus vienā vai vairākās programmēšanas valodās:

2.1.1. C++

2.1.2. C

2.1.3. C#

2.1.4. Python

2.1.5. Java

2.1.6. Pascal

2.1.7. Rust

2.2. Sacensības notiek 2 grupās:

2.2.1. Iesācēji - rekomendējams piedalīties no 7. līdz 9. klašu skolēniem.

2.2.2. Profesionāļi - rekomendējams cilvēkiem, kuri sasniedza Latvijas Informātikas Olimpiādes Valsts līmeni, rekomendējams no 10. līdz 12. klašu skolēniem.


3. Organizatori


3.1. Sacensības organizē Veronika Lohmanova sadarbībā ar SIA “Pirmā programmēšanas skola” un nodibinājumu "IT Izglītības fonds";

3.2. Sacensību koordinatore – Veronika Lohmanova tālr. +371 27772762 vlohmanova@edu.riga.lv;


4. Laiks un vieta


4.1. Sacensības norisinās neklātienē 2022. gada 20. novembrī plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00. Uzdevumi tiek publicēti un risināti interneta vietnē cms.kpetrucena.lv;

4.2. Sacensību rezultāti tiek publicēti līdz 2022. gada 27. novembrim interneta vietnē www.problemcon.lv;


5. Pieteikšanas


5.1. Reģistrācija sacensībām tiek atvērta 2022. gada 25. oktobrī un aizvērta 2022. gada 18. novembrī plkst. 24:00 interneta vietnē www.problemcon.lv;

5.2. Pieteikšanās sacensībām notiek, skolēniem vai vecākiem izpildot interneta vietnē www.problemcon.lv pieejamo elektronisko formu;

5.3. Par sacensību dalībniekiem atbildīgie vecāki iespēju robežās cenšas nodrošināt iesūtīto risinājumu autentiskumu . Tas nozīme, ka skolēni uzdevumus risina patstāvīgi, neizmantojot citu personu palīdzību;


6. Darbu vērtēšana


6.1. Sacensību dalībnieku darbus vērtē organizatoru izveidota komisija pēc noteiktiem kritērijiem:

6.1.1. Izpildīti visi uzdevuma nosacījumi (katram uzdevumam ir savs maksimālais punktu skaits atkarība no tā grūtības pakāpi);

6.1.2. Ja vairākiem dalībniekiem pēc pirmā kritērija izpildes ir vienāds punktu skaits, augstāk tiek vērtēts sacensību dalībnieka darbs, kurā koda izpildes laiks ir zemāks;

6.2. Darbi tiek vērtēti atsevišķi, divās grupās;

6.3. Vērtēti tiek tikai tie risinājumi, kas nodoti noteiktajā laikā;

6.4. Darbi, kuri neatbilst noteikumiem, netiek vērtēti;

6.5. Organizatori rezultātus paziņo tikai pēc darbu vērtēšanas beigām.


7. Apbalvošana


7.1. Trīs augstākos rezultātus ieguvušajiem sacensībās tiek pasniegti diplomi un balvas;

7.2. Sacensību rezultāti tiek publicēti interneta vietnē www.problemcon.lv;


8. Vispārēji noteikumi


8.1. Piesakot skolēnu dalībai sacensībās, pieteicējs apstiprina, ka ir iepazinies ar šo nolikumu un piekrīt ievērot nolikumā ietvertos noteikumus, un par tiem informēs pārstāvētos skolēnus;

8.2. Sacensību rezultāti tiks publicēti, norādot katra skolēna dalībnieku kodu un iegūtos punktus;

8.3. Sacensību organizatori nodotie personas dati netiks nodoti trešajām personām;

8.4. Katrs sacensību dalībnieks strādā pie atsevišķa datora un drīkst izmantot visu programmatūru, kas ir nepieciešama uzdevuma risinājuma programmēšanai;

8.5. Ja sacensību laikā rodas tehniska datoru kļūme, kuru neizdodas atrisināt īsā laikā, tad dalībnieka pienākums ir uzrakstīt e-pastā problemcon@outlook.com , lai organizatori spētu palīdzēt;

8.6. Katrs sacensību dalībnieks nodod uzdevumu risinājumus, izmantojot unikālu dalībnieka reģistrācijas kodu;

8.7. Sacensību laikā par uzdevumu formulējumiem dalībnieks drīkst sazināties tikai ar uzdevumu sagatavotājiem, uzrakstot uz e-pastu problemcon@outlook.com;

8.8. Sacensību dalībniekiem ir aizliegts iepazīties ar sacensību uzdevumu formulējumiem pirms uzdevumu risināšanai paredzētā laika;

8.9. Sacensību laikā dalībniekiem ir aizliegts:

8.9.1. Komunicēt (tieši vai ar tehnisko līdzekļu starpniecību) ar trešajām personām;

8.9.2. Traucēt sacensību servera vai citu dalībnieku darbu;

8.9.3. Piekļūt citu dalībnieku risinājumiem;

8.9.4. Citiem dalībniekiem dod piekļuvi saviem risinājumiem;

8.9.5. Nodod savu darbu ar cita dalībnieka reģistrācijas kodu;

8.9.6. Veikt jebkādas citas darbības, kas neatbilst godīgas sacensības principiem.

8.10. Dalībnieks, kas apzināti pārkāpj noteikumus, ar organizatoru lēmumu var tikt diskvalificēts;

8.11. Jebkurā situācijā, kas nav aprakstīta šajā nolikumā, organizatori pieņem atsevišķu lēmumu;

8.12. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības;

8.13. Sacensību oficiālā timekļa vietne ir www.problemcon.lv;

Hakatona nolikums

Pasākuma “ProblemCon++ 2.0 hakatons” nolikums

Pasākums “ProblemCon++ 2.0 hakatons” (turpmāk - Pasākums) notiek valsts un angļu valodā.

1. Vispārīga informācija

1.1. Pasākuma organizatori – Veronika Lohmanova sadarbībā ar SIA “Pirmā programmēšanas skola” un nodibinājumu “IT Izglītības fonds”;

1.2. Pasākuma koordinatore – Veronika Lohmanova, tālr. +371 27772762, vlohmanova@edu.riga.lv;

1.3. Pasākuma mērķi un uzdevumi:

1.3.1. Padziļināt interesi par programmēšanu;

1.3.2. Popularizēt programmēšanu un sniegt skolēniem un studentiem iespēju apliecināt savas zināšanas šajā jomā;

1.3.3. Radīt papildu stimulus programmēšanas apguvei;

1.3.4. Aktivizēt skolēnu un studentu radošu darbību problēmu risināšanai;

1.3.5. Veicināt skolēnu un studentu pašiniciatīvu profesijas izvēlē, pašizpausmi un pašapziņu;

1.4. Pasākuma norises vietas: tiešsaiste un Raiņa Bulvāris 8;

1.5. Pasākuma norises laiks: no 2022. gada 20. novembra 15:00 līdz 27. novembra pēcpusdienai;

1.6. Pieredzējuši nozares eksperti būs pieejami konsultācijām visa pasākuma laika posmā tiešsaistē;

2. Pasākuma dalībnieki un pieteikšanās kartība

2.1. Pasākums ir atklāta tipa un tam var pieteikties ikviens interesents, kurš uz to momentu studē skolā, koledžā vai universitātē;

2.2. Pieteikšanas anketu dalībnieki aizpilda tiešsaistē www.problemcon.lv līdz 2022. gada 26. novembrim.

2.3. Dalībnieku skaits komandā ir 1-3 personas (vēlams vismaz 3 dalībnieki);

2.4. Pasākuma dalībniekiem ir jāievēro visas uz pasākuma brīdi valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības, ja tādas tiks noteiktas;

2.5. Iesniedzot pieteikumu dalībai pasākumā, pieteikuma iesniedzējs un saistītās personas piekrīt personas datu apstrādei, kā arī apliecina, ka komanda ir iepazinusies ar Pasākuma nolikumu;

3. Uzvarētāja noteikšana un balvas

3.1. Pasākuma laikā izstrādātos risinājumus vērtē Pasākuma organizatoru izveidota Žūrija, kura noteiks uzvarētāju/s pēdējā hakatonu dienā pēc noslēguma prezentācijām;

3.1.1. Žurijas sastāvs:

3.1.1.1. Viktorija Tihomirova

3.1.1.2. Zinta Zālīte-Supe

3.1.1.3. Andris Korlašs

3.1.1.4. Jānis Seržants

3.1.1.5. Kristaps Skutelis

3.2. Pasākuma laikā izstrādātie risinājumi tiks vērtēti ar vērtēšanas kritēriju punktu sistēmu. Vērtēšanas kritēriji tiks izskaidroti dalībniekiem hakatona laikā detalizētāk;

3.2.1. Vērtēšanas kritēriji un to svars (%) (pielikumā papildu informācija par kritērijiem):

3.2.1.1. Atbilstība izaicinājumam (10%);

3.2.1.2. Ilgtspējas fokuss (20%);

3.2.1.3. Novitāte (20%);

3.2.1.4. Komandas novērtējums (30%);

3.2.1.5. Idejas tālākais potenciāls (20%);

3.3.Pasākuma uzvarētājs tiek noteikts ar Žūrijas lēmumu;

3.4. Žūrijas lēmums nav apstrīdams. Žūrija patur tiesības par balvu fonda dalīšanu pēc saviem ieskaitiem un novērtējumiem;

4. Cita informācija

4.1. Hakatona organizatori patur tiesības nodrošināt noslēguma prezentāciju un apbalvošanas ceremonijas translēšanu televīzijā un tiešsaistē;

4.2. Pasākuma organizatoriem ir tiesības publicēt gan pietiekšanās periodā iesūtītās idejas, gan Pasākuma laikā izstrādātos risinājumus, ar atsauci uz to autoriem;


1. Pielikums

Hakatona “ProblemCon++ 2.0” ideju vērtēšanas kritēriji

1. Atbilstība izaicinājumam (10%):

1.1. Idejai jāatbilst kādam no hakatonā izvirzītajiem izaicinājumiem;

1.2. Idejai var būt fokusēta un attiecinātā uz konkrētu teritoriju/sektoru, vai arī izsrtrādāts universālāks risinājums, kas pielāgojums dažādiem kontekstiem;

1.3. Ir pielietojamība reālajā dzīvē;

2. Ilgtspējas fokuss (20%):

2.1. Ideja ir saistīta ar ANOĢA izvirzītiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem;

2.2. Idejas biznesa modeļa/koncepta izstrādē ir ņemta vērā ilgtspējas perspektīva, lai netiktu radītu papildu negatīva ietekme uz apkārtējo vidi un klimatu;

3. Novitāte (20%):

3.1. Idejai jābūt inovatīvai, jārada vērtība produkta/pakalpojuma lietotājam;

3.2. Ideja nav kopēta, bet gan iemanto kādas unikālas īpašības;

4. Komandas vērtējums (30%):

4.1. Komandai jābūt motivētai, entuziasmā pilnai, ar interesi attīstīt ideju pēc hakatona;

4.2. Dalībniekiem ir jābūt izpratnei par tēmu, var piemīt nepieciešamās zināšanas un prasmes, gan tehniskas, gan biznesa, u.c.;

4.3. Idejas pasniegšanas stils un prezentācija;

5. Idejas tālākais potenciāls (20%):

5.1. Idejas attīstības progress hakatona laikā;

5.2. Idejai jābūt realizējamai;

5.3. Kopējais idejas dzīvotspējas novērtējums un nākotnes perspektīva (pats idejas īstenošanas plāns);